رله های تولیدی شرکت WEIDMULLER در  8 گروه زیر تولید میگردد

رله های کمکی سری RCM

RCM

تعداد کنتاکت: 2 یا 3 یا 4

آمپراژ : 2 کنتاکت 12A

3 و 4 کنتاکت 12A

ولتاژ کنترلی:

12-24-48-110 ولت DC 

24-48-115-230 ولت AC

پایه رله : سری SCM

پایه رله SCM

SCM-I-2CO

رله های کمکی سری DRI

DRI

تعداد کنتاکت: 1 یا 2

آمپراژ : 1 کنتاکت 10A

2 کنتاکت 5A

ولتاژ کنترلی:

12-24-48-110 ولت DC 

24-115-230 ولت AC

پایه رله : سری SDI

پایه رله SDI

SDI-2CO

رله های کمکی سری RCI

RCI-DC

تعداد کنتاکت: 1 یا 2

آمپراژ : 1 کنتاکت 16A

2 کنتاکت 8A

ولتاژ کنترلی:

12-24-48-110 ولت DC 

24-115-230 ولت AC

پایه رله : سری SRC

پایه رله SRC

SRC-I-2CO

رله های کمکی سری DRM

DRM AC

تعداد کنتاکت: 2 یا 4

آمپراژ : 2 کنتاکت 10A

4 کنتاکت 5A

ولتاژ کنترلی:

12-24-48-110 ولت DC 

24-48-115-230 ولت AC

پایه رله : سری FS

پایه رله FS

FS4C

رله های کمکی سری RSS

RSS

تعداد کنتاکت: 1 

آمپراژ : 1 کنتاکت 6A

ولتاژ کنترلی:

12-24-60 ولت DC 

رله های کمکی سری PWR

PWR

تعداد کنتاکت: 1 یا 2

آمپراژ : 1 کنتاکت 30A

2 کنتاکت 30A

ولتاژ کنترلی:

12-24-48-110 ولت DC 

24-48-115-230 ولت AC

رله های کمکی سری DRW

RCI-DC

تعداد کنتاکت: 2 یا 3

آمپراژ : 2 کنتاکت 10A

3 کنتاکت 10A

ولتاژ کنترلی:

12-24-48-110 ولت DC 

24-48-115-230 ولت AC

پایه رله : سری SPW

پایه رله SPW

SPW

رله های کمکی سری RRD

RRD

تعداد کنتاکت: 2 یا 3

آمپراژ : 2 کنتاکت 10A

3 کنتاکت 10A

ولتاژ کنترلی:

12-24-48-110 ولت DC 

24-48-115-230 ولت AC

پایه رله : سری SRD

پایه رله SRD

SRD-I 2CO
بازگشت به لیست